วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

บทพระธรรมประจำภาพ เล่มที่ 3
            หนังสือพระธรรมประจำภาพบทที่ 3 เป็นหนังสือที่ ท่านอาจารย์สิริวยาส(พุทธทาสภิกขุ) ได้เขียนเป็นบทกลอนข้อคิดคำสอนต่างๆโดยมีภาพของท่านประกอบไว้ในหนังสือเล่มนี้  เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งของท่านอาจารย์สิริวยาส(พุทธทาสภิกขุ) ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่นำมาเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือ เป็นเป็นบทเรียนต่างๆทางธรรม
ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ                                                                                                                            โธ่. ร่างกาย..                                                                                                                                            มองดูแล้ว นึกอนาถ หนอร่างกาย เป็นเหมือนไถ้ ที่ผ่าน อาหารหนอ ข้าวหรือน้ำ ไหลเข้าไป ไหลออกคอ  พอ พอ  กับเข้า เก็บไว้ แต่โอชา,                                                                                                                                                                                                                              ,ชื่อหนังสือ  บทพระธรรมประจำภาพ เล่มที่ 3   ชื่อผู้แต่ ท่านอาจารย์สิริวยาส(พุทธทาสภิกขุ)พิมพ์ครั้งที่ 1                                                                                                                                 
                                                                        
              สนใจติดต่อยืมอ่านได้ ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง  เลขเรียกหนังสือ BQ5505 พ733บ ล.3 2549 ฉ.2 

 จัดทำโดย นางสาวสุรัสวดี ฤทธิศักดิ์ รหัส 5550011118 สาขา PEM                                                                  
                นางสาวพัชณี  แบนสกุล  รหัส  5550011096  สาขา  PEM                                                                                                                              

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ปากไก่และใบเรือ


                
                        ปากไก่และใบเรือ:ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ 

   ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ เป็นงานเขียนด้านประวัติศาสตร์ที่ใช้พัฒนาการของวรรณกรรมในการเล่าถึงความ เปลี่ยนแปลงทางด้านประวัติศาสตร์ จากปลายอยุธยาสู่ต้นรัตนโกสินทร์ ปากไก่และใบเรือฯ ได้ทำให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เริ่มเกิดขึ้นภายในต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่โดยใช้กลุ่ม ชนที่เรียกว่า กระฎุมพี เป็นกลุ่มขับเคลื่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในยุครัตนโกสินทร์ตอน ต้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, วรรณกรรม, และสภาพสังคมสยามในสมัยนั้น

ความเปลี่ยนแปลงจากยุคปลายอยุธยา สู่ สยามใหม่ในตอนต้นรัตนโกสินทร์นั้น ในหนังสือ ปากไก่และใบเรือ ได้ระบุถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ การค้าที่มีการผ่อนปรนของระบบการค้าแบบผูกขาด, การเติบโตขึ้นของกระฎุมพีและการเกิดขึ้นของวรรณกรรมรูปแบบใหม่ที่เน้นความ เป็นเหตุผลมากขึ้น โดยทั้งสามสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ทั้งสามนี้ได้เกิดขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน กล่าวคือ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากกระแสทางการค้าที่ขยายตัวขึ้น


ผู้แต่ง: นิธิ  เอียวศรีวงค์
เลขเรียก: PL 4200. A8 น636

แนะนำหนังสือโดย: นางสาวอรองค์    สงนุ่น      5550011126 PEM
                          นางสาวปวีณ์ธิดา วิเชียรขจร 5550011091 PEM