วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ปากไก่และใบเรือ


                
                        ปากไก่และใบเรือ:ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ 

   ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ เป็นงานเขียนด้านประวัติศาสตร์ที่ใช้พัฒนาการของวรรณกรรมในการเล่าถึงความ เปลี่ยนแปลงทางด้านประวัติศาสตร์ จากปลายอยุธยาสู่ต้นรัตนโกสินทร์ ปากไก่และใบเรือฯ ได้ทำให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เริ่มเกิดขึ้นภายในต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่โดยใช้กลุ่ม ชนที่เรียกว่า กระฎุมพี เป็นกลุ่มขับเคลื่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในยุครัตนโกสินทร์ตอน ต้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, วรรณกรรม, และสภาพสังคมสยามในสมัยนั้น

ความเปลี่ยนแปลงจากยุคปลายอยุธยา สู่ สยามใหม่ในตอนต้นรัตนโกสินทร์นั้น ในหนังสือ ปากไก่และใบเรือ ได้ระบุถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ การค้าที่มีการผ่อนปรนของระบบการค้าแบบผูกขาด, การเติบโตขึ้นของกระฎุมพีและการเกิดขึ้นของวรรณกรรมรูปแบบใหม่ที่เน้นความ เป็นเหตุผลมากขึ้น โดยทั้งสามสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ทั้งสามนี้ได้เกิดขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน กล่าวคือ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากกระแสทางการค้าที่ขยายตัวขึ้น


ผู้แต่ง: นิธิ  เอียวศรีวงค์
เลขเรียก: PL 4200. A8 น636

แนะนำหนังสือโดย: นางสาวอรองค์    สงนุ่น      5550011126 PEM
                          นางสาวปวีณ์ธิดา วิเชียรขจร 5550011091 PEM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น